Statut

Statut Stowarzyszenia  „Czas dla Rodziny”

Tekst jednolity z dn. 16.04.2014 r.

 Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Czas Dla Rodziny”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy   z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

§ 3

 1. Terenem działaniaStowarzyszenia jest obszar  Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Opola i województwa opolskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

a)      prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej, publikacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza         w zakresie promowania pozytywnych wzorów rodziny oraz przeciwdziałania różnym zagrożeniom,

b)      inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnych więzi rodzinnych, szczególnie pomiędzy rodzicami i dziećmi, z akcentem na poszanowanie praw dziecka, małżeństwa i rodziny,

c)       wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych integrujących rodziny,

d)      wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym,

e)      propagowanie mediacji opartej na dialogu i dążeniu do porozumienia w sytuacjach rodzinnych i społecznych,

f)       propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych       w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością,

g)      inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji     publicznych i pozarządowych,

h)       promocję zatrudnienia osób pozostających bez pracy, zwłaszcza osób młodych,

i)         ochronę i promocję zdrowia,

j)         działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

 1. społeczeństwami.

 

k)        promocję i organizację wolontariatu,

l)          działalność charytatywną,

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      organizowanie warsztatów twórczych dla rodzin oraz poszczególnych członków rodzin: dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków – szczególnie zajęć domowych, sportowo – rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

b)      propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń międzypokoleniowych  w rodzinach poprzez organizację spotkań towarzyskich, wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

c)       organizowanie imprez kulturalnych,

d)      wydawanie książek, czasopism, broszur, poradników związanych z celami Stowarzyszenia,

e)      fundowanie nagród i stypendiów,

f)       pozafinansowe wspieranie rodzin,

g)      organizowanie i udział w kampaniach społecznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym zgodnych z celami Stowarzyszenia,

h)      organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w obszarze pożytku publicznego,      w zakresie działań wskazanych w § 7, za wyjątkiem promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej, które to cele będą realizowane nieodpłatnie.

 

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)    honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.  Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać            z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Od decyzji o odmowie przyjęcia Członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania i jest rozpoznawane na  najbliższym posiedzeniu bez względu na porządek obrad.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład     w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b)      uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c)      przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)      regularnego opłacania składek.

 

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych  władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, mają natomiast obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)      dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień       i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zebranie Członków,

b)   Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna

2.    W przypadku utworzenia przynajmniej jednego oddziału terenowego Walne Zebranie Członków

zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, Zarząd Stowarzyszenia –Zarządem Głównym,

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia – Główną Komisją Rewizyjną.

 

§ 16

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Statut przewiduje inną większość.  Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał  w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Natomiast w przypadku braku kworum  określonego j. w. dopuszcza się obradowanie        i podejmowanie uchwał w drugim terminie, który następuje po upływie pół godziny od ogłoszenia wyników pierwszego, a uchwały zapadają  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków,  chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków (Walne Zebranie Delegatów)

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Walne Zebranie Delegatów).
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu  i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, drogą elektroniczną, pisemną lub telefoniczną. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganej liczby członków zwołuje się zebranie w drugim terminie, po upływie pół godziny od chwili stwierdzenia braku wymaganej liczby członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie zmian Statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)        ustalanie wysokości składek członkowskich,

j)        podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd (Zarząd Główny)

§ 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a)        kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b)        realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c)         zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d)        planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e)        reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f)         przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g)        zwoływanie Walnego Zebrania.

 

Komisja Rewizyjna (Główna Komisja Rewizyjna)

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na

pierwszym posiedzeniu komisji.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w

roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)        kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)        ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)         składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d)        wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)        wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego

bezczynności,

f)         wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V.

Jednostki terenowe

§ 25

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
 1. Członkowie oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za

pośrednictwem wybranych delegatów oddziału, przy czym na każdych dziesięciu członków Stowarzyszenia wybiera się jednego delegata.

 

 1. Wybory delegatów w Oddziałach odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

Zasady tworzenia

§ 26

 1. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Struktura organizacyjna

§ 27

 1. Władze oddziału to:

a)      Walne Zebranie Członków Oddziału,

b)     Zarząd Oddziału,

c)      Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

 1. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Statut przewiduje inną większość.  Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał  w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Natomiast w przypadku braku kworum  określonego j.w. dopuszcza się obradowanie i podejmowanie uchwał w drugim terminie, który następuje po upływie pół godziny od ogłoszenia wyników pierwszego, a uchwały zapadają  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków,  chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Uchwały Oddziału Stowarzyszenia dla swojej ważności muszą uzyskać akceptację Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 28

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu                  i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.  Jeśli na zebraniu nie ma wymaganej liczby członków zwołuje się zebranie w drugim terminie, po upływie pół godziny od chwili stwierdzenia braku wymaganej liczby członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a)        z własnej inicjatywy,

b)        na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c)         na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.

 

 1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:

a)        uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

b)        wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,

c)         wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,

d)        udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

e)        zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

f)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

g)        podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

§ 29

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:

a)        kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

b)        realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

c)         sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

d)        zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

e)        reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f)         zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

a)        kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

b)        ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)         składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału i przekazanie ich Zarządowi Stowarzyszenia,

d)        wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,

e)        wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału           w razie jego bezczynności,

f)         wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

g)        wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

 

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które – zdaniem Zarządu Stowarzyszenia- mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 32

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)      składki członkowskie,

b)   darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c)      dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Działalność gospodarcza

§ 33

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych        w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie                    w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Decyzje w przedmiocie prowadzenia określonej działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podejmując uchwałę zawierającą zakres działalności określonymi kodami PKD.

Sposób reprezentacji

§ 34

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych                         i niemajątkowych uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Statut w powyższym brzmieniu został uchwalony na zebraniu członków założycieli w dniu 6 marca 2014 roku w Opolu i stanowi załącznik nr 4 do protokołu tego zebrania.

 

Tekst jednolity został przyjęty na zebraniu w dniu 16 kwietnia 2014 roku.

 

Komitet Założycielski:

Małgorzata GDYNIA  ………………………………………………………………………………………………………………….

Ewa KOSOWSKA-KORNIAK  ……………………………………………………………………………………………………….

Barbara SŁOMIAN  …………………………………………………………………………………………………………………….